Všeobecné podmienky používania služieb serveru Individuálne Doučovanie
 1. Individuálne Doučovanie je inzertný server prevádzkovaný spoločnosťou Red Roof s.r.o, IČO: 24194298, ďalej len Prevádzkovateľ.
 2. Server umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty doučovania súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len Užívateľov.
 3. Počet vložených súkromných inzerátov na jedného neregistrovaného užívateľa je limitovaný na maximálny počet 2 a registrovaného užívateľa na 4 inzeráty.
 4. Na inzertnom serveri je zakázaná inzercia rovnakého alebo veľmi podobného obsahu inzerátu rovnakým užívateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto inzeráty odstrániť.
 5. Užívateľ si je vedomí, že inzerát bude formulovať jasne, stručne, slušne, nepoužívať veľa výkričníkov, otáznikov - pôsobí to rušivo.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť z ponuky, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, všeobecnými podmienkami inzercie Individuálne Doučovanie alebo dobrými mravmi.
 7. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude pre neregistrovaných užívateľov inzerát automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Pre registrovaných užívateľov bude inzerát automaticky uložený do archívu ako neaktívny.
 8. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou odkazu uloženého v potvrdzujúcom emailu, ktorý dostal po podaní inzerátu. Pre registrovaných užívateľov je možné inzerát odstrániť alebo deaktivovať v administračnej sekcii.
 9. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Užívateľom hľadajúcim doučovanie a Užívateľom ponúkajúcim doučovanie, a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, dodanie a zaplatenie ponúkaného doučovania.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru Užívateľmi či tretími osobami.
 11. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát Užívateľa uvedených v inzeráte a taktiež nenesie zodpovednosť za prípadné preniknutie do systému tretími osobami a získaniu tak osobných dát Užívateľa.
 12. Užívateľ súhlasí s anonymným užitím registračných a štatistických údajov.
 13. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Individuálne Doučovanie. Nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Individuálne Doučovanie.
 14. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Užívateľov i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru Individuálne Doučovanie upravovať alebo inovovať.
 15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.